Wikia

The Charmed Wiki

J. Karen Thomas

4,674pages on
this wiki
Talk0


J. Karen Thomas (1965- march 26, 2015) portrayed Harriet Lane in the season 1 episode "The Wendigo."

Around Wikia's network

Random Wiki